08.02.2023

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАЛАТА КАССАЦИОННОГО СУДА АРМЕНИИ СФОРМИРОВАЛА ВАЖНУЮ ПРЕЦЕДЕНТНУЮ ПОЗИЦИЮ

  ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատը կարևոր նախադեպային դիրքորոշում է արտահայտել օրենքով սահմանված ժամկետում վարչական ակտ չընդունվելու հետևանքով վարչական ակտն ընդունված համարվելու դեպքում օրենքով նախատեսված համապատասխան փաստաթուղթը տրամադրելու վերաբերյալ գործողության կատարման հայցով դատարան դիմելու ժամկետների առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Այսպես․ գրավոր ընթացակարգով քննության առնելով Սիրուն Մկրտչյանի վճռաբեկ բողոքն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի՝ Երևան քաղաքի Արշակունյաց պողոտա թիվ 333/1 հասցեին հարակից տարածքում գտնվող ինքնակամ կառույցն օրինականացնելու և մինչև 31.12.2020 թվականը գործող վաճառքի գներով օտարելու վերաբերյալ ՀՀ Կառավարության 18.05.2006 թվականի թիվ 912-Ն որոշմամբ նախատեսված վարչական ակտը տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատը 2023 թվականի փետրվարի 7-ի որոշմամբ անդրադարձել է այն հարցին, թե ֆիկտիվ ակտն ընդունված լինելու փաստը վկայող համապատասխան փաստաթուղթը տրամադրելու վերաբերյալ ներկայացված դիմումի առնչությամբ վարչական մարմնի կողմից անգործություն դրսևորելու և պահանջվող փաստաթուղթը չտրամադրելու դեպքում ո՞ր պահից է հոսում գործողության կատարման հայցով դատարան դիմելու ժամկետը։    
 Վերոնշյալ հարցի կապակցությամբ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատն արձանագրել է, որ Ֆիկտիվ վարչական ակտը տրամադրելու մասին դիմումը մերժելու կամ այդ դիմումի կապակցությամբ անգործություն ցուցաբերելու պարագայում առկա է լինում վեճ և անձի մոտ ծագում է վարչական մարմնի գործողությունից կամ անգործությունից պաշտպանվելու նպատակով դատական պաշտպանության դիմելու իրավունքը, այսինքն՝ առկա է լինում դատարան դիմելու «իրավական շահ», որպիսի պարագայում հայցը դատարան կարող է ներկայացվել ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա»-«բ» կետերով սահմանված ժամկետներում։ 

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.