14.03.2023

УГОЛОВНАЯ ПАЛАТА КАССАЦИОННОГО СУДА СФОРМИРОВАЛА ВАЖНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПО ВОПРОСУ ОБЫСКА В КАБИНЕТЕ АДВОКАТА

 Հովհաննես Չամսարյանի գործով 2023 թվականի մարտի 2-ի թիվ ԵԴ/2848/07/19 որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանն իրավական դիրքորոշում է արտահայտել փաստաբանի աշխատասենյակում  խուզարկություն կատարելու փաստական հիմքի վերաբերյալ:

Մասնավորապես, Վճռաբեկ դատարանն ընդգծել է, որ օրենսդիրը «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փաստաբանի գործունեության երաշխիքներն ամրագրելիս հաշվի է առել արդար դատաքննության իրավունքի իրացման, մասնավորապես, փաստաբանական գաղտնիքի պահպանման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև այն, որ հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հարցում փաստաբանի ունեցած դերակատարմամբ է պայմանավորված նրան պատկանող կամ վերջինիս կողմից օգտագործվող շինություններում (տարածքներում) խուզարկության նկատմամբ հատկապես խիստ հսկողության նախատեսումը: Առհասարակ, փաստաբանին խուզարկելու արգելքն ուղղված է վստահորդի, այդ թվում՝ պաշտպանյալի իրավունքների իրականացման ապահովմանը, ինչն անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր այն դեպքերում, երբ որևէ պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի գործողությունների արդյունքում այն կարող է վտանգվել:

Արդյունքում, Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ կոնկրետ գործով ստորադաս դատարանները փաստաբանի աշխատասենյակում խուզարկություն կատարելու փաստական հիմքի առկայության վերաբերյալ հետևության հանգելիս հաշվի չեն առել այն հանգամանքները, որոնք միջազգային իրավական դրույթների և ձևավորված նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո, թույլ չեն տալիս հաղթահարված համարելու փաստաբանի գրասենյակում խուզարկություն կատարելու սահմանափակումները:

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.