15.03.2023

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПАЛАТА КАССАЦИОННОГО СУДА СФОРМИРОВАЛА ВАЖНУЮ ПРЕЦЕДЕНТНУЮ ПОЗИЦИЮ В СВЯЗИ С КОНВЕНЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ «СУД, СОЗДАННЫЙ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА»

Դավիթ Հակոբջանյանի վերաբերյալ գործով 2023 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ ԵԴ/0077/06/20 որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանն իրավական դիրքորոշում է արտահայտել Եվրոպական Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված՝ արդար դատաքննության իրավունքի բաղադրիչներից «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի» վերաբերյալ։

Մասնավորապես, Վճռաբեկ դատարանը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո արձանագրել է, որ օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի գաղափարի համատեքստում դատարանի օրինական կազմը ենթադրում է դրա ձևավորման համար ներպետական իրավական հիմքերի առկայություն, որոնք կբացառեն գործադիր իշխանության մարմնի միջամտությունը դատարանի կազմավորմանը և մյուս կողմից՝ չեն նախատեսի դատական իշխանության մարմինների անսահմանափակ հայեցողությունը խնդրի կարգավորման հարցում՝ ընդգծելով, որ վերջին պահանջը բավարարող ներպետական օրենքի առկայության դեպքում, դրա ոչ թե ցանկացած, այլ միայն դատարանի անկախությունը կասկածի տակ դնող ակնհայտ և կոպիտ խախտումը կարող է հանգեցնել օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի կողմից գործի քննության կոնվենցիոն պահանջի անտեսմանը։

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.