14.03.2023

УГОЛОВНАЯ ПАЛАТА КАССАЦИОННОГО СУДА СФОРМИРОВАЛА ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПО ОТЯГЧАЮЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО САБОТАЖА

 Ավթանդիլ Ավետիսյանի գործով 2023 թվականի մարտի 2-ի թիվ ԵԿԴ/0172/01/16 որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանն իրավական դիրքորոշում է արտահայտել համակարգչային սաբոտաժի ծանրացնող հանգամանքի՝ ծանր հետևանք առաջացնելու հատկանիշի վերաբերյալ:

Մասնավորապես Վճռաբեկ դատարանը փաստել է, որ քրեական օրենսգրքում ամրագրված՝ «ծանր հետևանքներ» եզրույթն անհրաժեշտ է սահմանազատել «հանցագործությամբ պատճառված վնաս» եզրույթից․ ծանր հետևանքը յուրաքանչյուր դեպքում հանդիսանում է հանցագործությամբ պատճառված վնաս, սակայն հանցագործությամբ պատճառված վնասը միշտ չէ, որ կարող է գնահատվել որպես ծանր հետևանք, ուստի դատական ակտ կայացնելիս, դատարանը, յուրաքանչյուր դեպքում պետք է կատարի գործի կոնկրետ հանգամանքների բազմակողմանի ուսումնասիրություն՝ ծանր հետևանքի առկայության կամ բացակայության փաստը պատճառաբանված եզրահանգումների տեսքով արձանագրելու համար։ Այլ կերպ, այն սահմանափակված է կոնկրետ իրավիճակով և յուրաքանչյուր դեպքում իրավակիրառ պրակտիկան է կոչված որոշակիացնելու այն չափորոշիչները, որոնց դեպքում հանրորեն վտանգավոր արարքի արդյունքում առաջացած հետևանքները կարող են գնահատվել որպես ծանր կամ ոչ ծանր:

Վերոգրյալի հաշվառմամբ, Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության ծանրացնող հանգամանքը՝ ծանր հետևանքը, կարող է կրել ինչպես նյութական, այնպես էլ ոչ նյութական բնույթ

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.