10.05.2023

GOR HAKOBYAN WAS APPOINTED AS THE CHAIRMAN OF THE CIVIL CHAMBER OF THE RA COURT OF CASSATION

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի՝ 2023 թվականի մայիսի 8-ի թիվ ՆՀ-146-Ա հրամանագրով՝ Գոռ Գագիկի Հակոբյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի նախագահ։

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".